มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2564

กำหนดการ

   - ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษา บันทึกข้อมูลรายงานตัว/พิมพ์ใบชำระค่าขึ้นทะเบียน ระหว่างวันที่ 1-5 มีนาคม 2564
   - ชำระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา ผ่านธนาคารกรุงไทย วันที่ 5-6 มีนาคม 2564 (สำหรับนักศึกษาทั่วไป)
   - ชำระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา ด้วยตนเอง ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-15.00 น. (สำหรับนักศึกษา กยศ.ย้ายสถานศึกษา และ ทุนยกเว้นค่าเล่าเรียนและที่พัก)


คำค้นหา ให้ระบุ รหัสประจำตัวสอบ หรือ ชื่อ(บางส่วนโดยไม่ต้องใส่คำนำหน้านาม) หรือ นามสกุล(บางส่วน)
คำค้นหา
!!! ดาวน์โหลด !!! ประกาศกำหนดการ/ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
!!! ประกาศ !!! รายชื่อนักศึกษาทุนยกเว้นค่าเล่าเรียนและที่พัก
!ประกาศ!กิจกรรมนักศึกษา หอพัก ประจำปีการศึกษา 2564 (กองพัฒนานักศึกษา)