มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ประกาศ พิมพ์ใบรายงานตัวและใบมอบตัวเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ(กศ.บป.) ปีการศึกษา 2564

คำค้นหา ให้ระบุ รหัสประจำตัวสอบ หรือ ชื่อ(บางส่วนโดยไม่ต้องใส่คำนำหน้านาม) หรือ นามสกุล(บางส่วน)
คำค้นหา
!!! ดาวน์โหลด !!! ใบปะหน้าซองจดหมายส่งใบรายงานตัว
!!! ตัวอย่าง !!! เอกสารรายงานตัวใบมอบตัว ที่ต้องจัดส่ง