มหาวิยาลัยราชภัฏนครนครศรีธรรมราช
ประกาศผลการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ(กศ.บป.) ชั้นปีที่ 1 (รุ่น 63 ประจำปีการศึกษา 2563)

 

คำค้นหา ให้ระบุ รหัสประจำตัวนักศึกษา หรือ ชื่อ(บางส่วนโดยไม่ต้องใส่คำนำหน้านาม) หรือ นามสกุล(บางส่วน)
คำค้นหา

!! ดาวน์โหลดประกาศ ภาคปกติ !!

!! ดาวน์โหลดประกาศ ภาคพิเศษ(กศ.บป.) !!

คำชี้แจง
1. สำหรับผู้ที่สอบ ผ่าน ไม่ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา 1.) 9000001 เสริมทักษะภาษาไทย และ 2.) 9000002 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะทำการยกเว้นผลการเรียนให้
2. สำหรับผู้ที่สอบ ไม่ผ่าน ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา 1.) 9000001 เสริมทักษะภาษาไทย และ 2.)9000002 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ตามแผนการเรียน
3. สำหรับนักศึกษาที่ไม่ปรากฏผลการสอบ หรือมีปัญหาข้อข้องใจ ให้ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคารพรหมโยธี ชั้น 1)

หมายเหตุ
1.คะแนนสอบด้านภาษาไทยทั้งหมดมี 60 คะแนน ผู้ที่สอบผ่านจะต้องมีคะแนนสอบ 30 คะแนนขึ้นไป
2.คะแนนสอบด้านภาษาอังกฤษทั้งหมดมี 60 คะแนน ผู้ที่สอบผ่านจะต้องมีคะแนนสอบ 30 คะแนนขึ้นไป