มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก บันทึกข้อมูลรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563

คำค้นหา ให้ระบุ รหัสประจำตัวสอบ หรือ ชื่อ(บางส่วนโดยไม่ต้องใส่คำนำหน้านาม) หรือ นามสกุล(บางส่วน)
คำค้นหา
นำส่งใบรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ใบรายงานผลการเรียน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ระหว่างวันที่ 20-24 ก.ค. 2563


!!! ข่าวสารกองพัฒนานักศึกษา !!!ปฐมนิเทศ-กยศ.-หอพัก