มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ประกาศ รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ TCAS บันทึกข้อมูลเข้ารายงานตัวเป็นนักศึกษา ภาคปกติ รอบที่ 4 Admission2 ปีการศึกษา 2563

คำค้นหา ให้ระบุ รหัสประจำตัวสอบ หรือ ชื่อ(บางส่วนโดยไม่ต้องใส่คำนำหน้านาม) หรือ นามสกุล(บางส่วน)
คำค้นหา
!!! ดาวน์โหลด !!! ประกาศ/กำหนดการขึ้นทะเบียน
ขั้นตอนรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563
1. บันทึกข้อมูลขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่พร้อมพิมพ์ใบชำระเงิน ระหว่างวันที่ 9 - 12 มิ.ย. 2563
2. พิมพ์ใบชำระเงินขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ชำระเงิน ณ เคาเตอร์ธนาคารกรุงไทย ระหว่างวันที่ 11 - 12 มิ.ย. 2563 เท่านั้น
3. เข้าระบบพิมพ์ใบรายงานตัวนักศึกษาใหม่ พร้อมรับรหัสประจำตัวนักศึกษา ระหว่างวันที่ 17 - 19 มิ.ย. 2563
4. นำส่งใบรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ใบรายงานผลการเรียน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ระหว่างวันที่ 20-24 ก.ค. 2563

หมายเหตุ... กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ติดตามประกาศเป็นระยะๆ

!!! ข่าวสารกองพัฒนานักศึกษา !!!ปฐมนิเทศ-กยศ.-หอพัก