มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ประกาศ บันทึกข้อมูลเพื่อพิมพ์ใบรายงานตัวเป็นนักศึกษา ภาคพิเศษ(กศ.บป.) เรียนเสาร์-อาทิตย์ ปีการศึกษา 2563

คำค้นหา ให้ระบุ รหัสประจำตัวสอบ หรือ ชื่อ(บางส่วนโดยไม่ต้องใส่คำนำหน้านาม) หรือ นามสกุล(บางส่วน)
คำค้นหา
นำส่งใบรายงานตัวนักศึกษาใหม่(ภาคพิเศษ กศ.บป.) ปีการศึกษา 2563
1. นำส่งใบรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนวันที่ 18-26 ก.ค. 2563