มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านสัมภาาณ์ บันทึกข้อมูลเข้ารายงานตัวเป็นนักศึกษา ภาคพิเศษ(กศ.บป.) เรียนเสาร์-อาทิตย์ ปีการศึกษา 2563

คำค้นหา ให้ระบุ รหัสประจำตัวสอบ หรือ ชื่อ(บางส่วนโดยไม่ต้องใส่คำนำหน้านาม) หรือ นามสกุล(บางส่วน)
คำค้นหา
!!! ดาวน์โหลด !!! ประกาศ/กำหนดการขึ้นทะเบียน
ขั้นตอนรายงานตัวนักศึกษาใหม่(ภาคพิเศษ กศ.บป.) ปีการศึกษา 2563
1. บันทึกข้อมูลขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่พร้อมพิมพ์ใบชำระเงิน ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย.-3 ก.ค. 2563
2. พิมพ์ใบชำระเงินขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ชำระเงิน ณ เคาเตอร์ธนาคารกรุงไทย ระหว่างวันที่ 2-3 ก.ค. 2563 เท่านั้น
3. เข้าระบบพิมพ์ใบรายงานตัวนักศึกษาใหม่ พร้อมรับรหัสประจำตัวนักศึกษา ระหว่างวันที่ 8-10 ก.ค. 2563
4. นำส่งใบรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ใบรายงานผลการเรียน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ระหว่างวันที่ 20-26 ก.ค. 2563

หมายเหตุ... กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ติดตามประกาศเป็นระยะๆ

!!! ข่าวสารกองพัฒนานักศึกษา !!!ปฐมนิเทศ-กยศ.-หอพัก